Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Ville Kankaanhuhta

Quality management of forest regeneration activities

Kankaanhuhta V. (2014). Quality management of forest regeneration activities. https://doi.org/10.14214/df.174

Tiivistelmä

Metsänuudistamisen laatutyön perusperiaatteet Tutkimuksen päämääränä oli selvittää korkealaatuiseen metsänuudistamistulokseen tähtäävän uudistamistoiminnan suunnittelussa, hallinnassa ja kehittämisessä vaadittavat tekijät. Esimerkkinä toimivat Etelä-Suomen yksityismetsiin metsänuudistamispalveluja tuottavat metsänhoitoyhdistykset. Koska laatujohtamisen perusoletukset eivät olleet kaikilta osin päteviä yksityismetsien uudistamistoiminnassa, käytettiin apuna Lillrankin kehittämää tuotantoprosessien luokittelua. Tämä luokitus soveltui hyvin tutkittavien palvelujen kehittämiseen, ja sen pohjalta luotiin alustava kehittämismalli metsänuudistamisen palveluprosessien mallinnukseen ja vakiointiin. Tutkimustulokset paljastivat merkittävää vaihtelua sekä uudistamistuloksissa että palvelujen kustannuksissa eri toimijoiden välillä. Yhdessä analysoitu palaute laatuinventoinneista mahdollisti kehittämistyön, jossa keskityttiin merkittävimpien tilastollista vaihtelua aiheuttavien tekijöiden hallintaan. Merkittävimmät uudistamisen laatuun vaikuttavat tekijät olivat sopivimpien uudistamismenetelmien valinta sekä niiden asianmukainen toteutus. Kahden yleisimmän uudistamisketjumme, kuusen istutuksen ja männyn kylvön, kustannus-laatuanalyysi paljasti metsänuudistamispalvelujemme kustannustehokkuuden kehittämispotentiaalin. Kuusen istutuksen osalta uudistamiskustannukset korreloivat laadun kanssa vain heikosti. Männyn kylvössä uudistamiskustannusten ja tulosten välillä oli positiivinen korrelaatio. Uudistamistulokset olivat kuitenkin heikkoja tuoreilla kankailla ja niitä viljavammilla kasvupaikoilla. Kuusen istutuksessa merkittävin uudistamistulokseen vaikuttava tekijä oli sopivimman muokkausmenetelmän valinta: mätästys tuotti paremman lopputuloksen verrattuna laikutukseen tai äestykseen. Laatutyön vaikutus näkyi metsänhoitoyhdistyksissä selvimmin maanmuokkaustoiminnan resursoinnissa ja menetelmien muutoksena kohti parhaita käytäntöjä.

Avainsanat
metsänhoitopalvelut; laatujohtaminen; kustannus-laatu suhde; kuusen istutus; männyn kylvö

Tekijä
  • Kankaanhuhta, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti ville.kankaanhuhta@metla.fi (sähköposti)

Julkaistu 21.2.2014

Katselukerrat 3794

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.174 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Kankaanhuhta V., Saksa T., Miina J. (2009). Quality management of forest regeneration service processes. In: Fournier M. (ed.) Forest regeneration: ecology, management and economics. Nova Science Publishers, Hauppauge, NY. p. 1–29.

Kankaanhuhta V., Saksa T., Smolander H. (2009). Variation in the results of Norway spruce planting and Scots pine direct seeding in privately-owned forests in southern Finland. Silva Fennica 43(1): 51–70.

https://doi.org/10.14214/sf.217

Kankaanhuhta V., Saksa T. (2013). Cost–quality relationship of Norway spruce planting and Scots pine direct seeding in privately owned forests in southern Finland. Scandinavian Journal of Forest Research 28(5): 481–492.

https://doi.org/10.1080/02827581.2013.773065

Kankaanhuhta V., Saksa T., Smolander H. (2010). The effect of quality management on forest regeneration activities in privately-owned forests in southern Finland. Silva Fennica 44(2): 341–361.

https://doi.org/10.14214/sf.157


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset