Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Yijing Zhang

Internationalization of the forest industry: a corporate-level analysis

Zhang Y. (2014). Internationalization of the forest industry: a corporate-level analysis. https://doi.org/10.14214/df.180

Tiivistelmä

Metsäteollisuuden kansainvälistyminen: yritystason tarkastelu Metsäteollisuuden kansainvälistyminen on kiihtynyt talouden globalisaation edetessä erityisesti 1990-luvun alun jälkeen. Metsäyritysten tuotantokapasiteetti on myös siirtynyt kehittyville markkinoille Latinalaiseen Amerikkaan ja Aasiaan. Kansainvälistymisprosessi on tuonut mukanaan sekä strategisia ja taloudellisia että ympäristövastuuseen liittyviä haasteita sekä yritystasolla että markkinatasolla. Metsäteollisuuden kansainvälistymiskehityksen vaikutuksia markkinoihin ja yrityksiin tunnetaan kuitenkin heikosti. Tämä tutkimus kohdistuu sen vuoksi erityisesti analysoimaan sekä metsäyritysten kansainvälistymisprosessia että sen taustalla olevia ajureita ja strategisia päämääriä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu yleisiin kansainvälistymisteorioihin. Metodologisesti työssä hyödynnetään systemaattista kirjallisuuskatsausta, kvalitatiivista case -tutkimusta ja poikkileikkausaineistojen regressioanalyysia. Kiina on valittu tärkeimmäksi empiirisen analyysin kohdealueeksi, koska maahan suuntautuneet metsäteollisuusinvestoinnit ovat olleet 1990-luvulta lähtien voimakkaassa kasvussa. Käsitteellisesti väitöskirja kehittää ensimmäisessä osatutkimuksessa analyysikehikon, jota myöhemmin sovelletaan työn muissa osissa. Empiirisissä osatutkimuksissa on kolme teemaa, joissa tutkitaan vaikutuksia yritysten kannattavuuteen, vaikutuksia yritysvastuuseen kehittyvillä markkinoilla ja vaikutuksia investointimuodon (engl. foreign entry mode) valintaan. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen että kannattavuutta tavoitellessaan yritykset voivat tähdätä joko korkeaan kansainvälistymisen asteeseen tai keskittyä kotimarkkinoihinsa. Toiseksi, yritysten vastuu sidosryhmiinsä kehittyvillä markkinoilla on laajentumassa. Kolmanneksi, investointimuotoa harkitessaan metsäyritykset ottavat huomioon kulttuuriset eronsa kohdemaan ja kotimaan välillä. Väitöskirjatutkimuksen mukaan metsäteollisuusyritysten kansainvälistyminen on dynaaminen prosessi, johon vaikuttavat mm. odotukset toimintaan liittyvistä taloudellisista ja sosiaalisista riskeistä, rajoitteet luonnovarojen hyödynnettävyydessä sekä sidosryhmien odotukset liiketoiminnan vastuullisuudesta. Jatkotutkimuksissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota innovaatioihin ja tuotekehitykseen kansainvälistyvässä metsäteollisuudessa, sektorirajat ylittävän yhteistoiminnan mahdollisuuksiin sekä yritystoiminnan vastuullisuuden kasvavaan merkitykseen osana metsäteollisuuden kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla.

Avainsanat
metsäteollisuus; kannattavuus; kansainvälistyminen; suorat investoinnit; investointimuodot

Tekijä
  • Zhang, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti yijing.zhang@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 15.10.2014

Katselukerrat 3397

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.180 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Zhang Y., Toppinen A. and Uusivuori J. (2014). Internationalization of the forest products industry: A synthesis of literature and implications for future research. Forest Policy and Economics 38: 8-16.

Zhang Y., Toppinen A. (2011). Internationalization and financial performance in the global forest industry. International Forestry Review 13(1): 96-105.

Toppinen A., Zhang Y., Hansen E., Korhonen-Kurki K., Li N.(2014). Role of corporate responsibility: Insights from three forest-industry multinationals investing in China. In: Forests under pressure: Local responses to global issues. Katila, P., Galloway, G., Jong, W., Pacheco, P. and Mery, G. (Eds.). IUFRO Special Project on World Forests, Society and Environment. p. 217-228.

Zhang Y., Luo W., Toppinen A. (2014). Determinants of equity-based entry mode choice in the forest sector: The case of China. Scandinavian Journal of Forest Research.

https://doi.org/10.1080/02827581.2014.920908


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset