Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Helena Haakana

Multi-source forest inventory data for forest production and utilization analyses at different levels

Haakana H. (2017). Multi-source forest inventory data for forest production and utilization analyses at different levels. https://doi.org/10.14214/df.243

Tiivistelmä

Valtakunnalliset ja alueelliset arviot metsien vaihtoehtoisista käyttömahdollisuuksista ja tulevista hakkuumahdollisuuksista perustuvat yleensä Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tuottamaan koeala-aineistoon. Tarve vastaavanlaisille skenaariolaskelmille paikallisella tasolla on lisääntynyt kuten myös tarve sisällyttää laskelmiin paikkaan sidottua tietoa. VMI:n suhteellisen harvan otannan takia skenaariolaskelmia ei kuitenkaan voi tehdä pelkästään VMI-koealojen perusteella maakuntatasoa pienemmillä alueilla. Väitöskirjassa selvittiin mahdollisuutta tuottaa laskelmien lähtöaineisto VMI-koealoja, satelliittikuvia ja k:n lähimmän naapurin estimointimenetelmää käyttäen. Menetelmää hyödynnettiin ensin arvioitaessa metsien hallinnollisten ja teknisten käyttörajoitusten vaikutusta puuntuotantoon kahden kylän alueella Itä-Suomessa. Toisessa sovelluksessa arvioitiin liito-oravalle sopivien elinympäristöjen määrän kehittymistä kolmessa eri hakkuuskenaariossa metsäkeskusalueittain.

Skenaariolaskelmissa käytettiin MELA (Metsälaskelma) -ohjelmistoa. Laskentakuviot puuston kehitys- ja käsittelyvaihtoehtojen simulointia varten muodostettiin satelliittikuvien segmentoinnin ja puuntuotannon rajoitustietojen avulla. Laskentakuvioille haettiin satelliittikuvien avulla sävyarvoiltaan lähimmät VMI-koealat, joille estimoitiin uudet painot eli edustavuus kyseisellä laskentakuviolla. Työssä tarkasteltiin erilaisten segmentointimenetelmien ja sävyarvopiirteiden käyttöä estimoinnissa. Metsikkökuvioita mahdollisimman hyvin vastaavien segmenttien ansiosta liito-oravalle sopivien elinympäristöjen ennustamisessa voitiin käyttää kuvio- ja maisematason malleja.

Laskenta-aineiston tuottaminen satelliittikuviin perustuvalla koealapainojen estimoinnilla osoittautui käyttökelpoiseksi menetelmäksi, joka mahdollistaa skenaariolaskelmat pienemmillä alueilla kuin olisi mahdollista pelkän VMI-koeala-aineiston avulla, esimerkiksi kuntatasolla. Hyvän maantieteellisen kattavuuden ja jatkuvuuden ansiosta satelliittikuvat ja VMI ovat kustannustehokkaita tietolähteitä ja esitetyn menetelmän avulla VMI-aineistoa voidaan käyttää metsien käyttö- ja tuotantomahdollisuuksien arvioinnissa myös paikallistasolla.

Avainsanat
metsäsuunnittelu; skenaariomallinnus; k; n lähimmän naapurin estimointimenetelmä; Landsat satelliittikuva; kaukokartoitus; puuntuotannon rajoitus

Julkaistu 8.8.2017

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.243 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Mäkelä H., Pekkarinen A. (2001). Estimation of timber volume at the sample plot level by means of image segmentation and Landsat TM imagery. Remote Sensing of Environment 77(1): 66–75.

http://dx.doi.org/10.1016/S0034-4257(01)00194-8

Mäkelä H., Hirvelä H., Nuutinen T., Kärkkäinen L. (2011). Estimating forest data for analyses of forest production and utilization possibilities at local-level by means of multi-source National Forest Inventory. Forest Ecology and Management 262: 1245–1359.

http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2011.06.027

Kärkkäinen L., Nuutinen T., Hirvelä H., Mäkelä H. (2011). Effects of administrative land-use and technical land-form constraints on timber production at the landscape level. Scandinavian Journal of Forest Research 26(2): 120–127.

http://dx.doi.org/10.1080/02827581.2010.536568

Haakana H., Hirvelä H., Hanski I. K., Packalen T. (2017). Comparing regional forest policy scenarios in terms of predicted suitable habitats for the Siberian flying squirrel (Pteromys volans). Scandinavian Journal of Forest Research 32(2): 185–195.

http://dx.doi.org/10.1080/02827581.2016.1221991


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset