Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Sari Holopainen

Duck habitat use and reproduction in boreal wetlands: importance of habitat quality and population density

Holopainen S. (2015). Duck habitat use and reproduction in boreal wetlands: importance of habitat quality and population density. https://doi.org/10.14214/df.190

Tiivistelmä

Elinympäristön laadun ja populaatiotiheyden vaikutus sorsien lisääntymiseen ja elinympäristön käyttöön boreaalisilla kosteikoilla Suurin osa maailman makeasta vedestä on boreaalisen biomin vesistöissä. Boreaaliset kosteikot ovat monien sorsien tärkeimpiä lisääntymisympäristöjä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin sorsien elinympäristön käyttöä ja lisääntymismenestystä boreaalisilla kosteikoilla Evolla Hämeessä. Lisäksi boreaalisten alueiden sorsia käsittelevistä julkaisuista koottiin kirjallisuuskatsaus. Boreaalisia järviä pidetään yleensä vakaina ympäristöinä, mutta sorsien kannalta sekä ravinnon saatavuus että ympäristön laatu voivat vaihdella vuodesta toiseen. Tässä tutkimuksessa havaittiin järvikasvillisuuden muuttuneen hitaasti 20 tutkimusvuoden aikana. Amerikanmajavan (Castor canadensis) aiheuttama tulva muutti kasvillisuutta nopeasti ja voimakkaasti. Tulvaaminen lisäsi järvien kasvillisuuden rehevyyttä ja houkutteli varsinkin sorsapoikueita. Sorsapoikueiden elinympäristönkäytössä korostuivat rantakasvillisuuden ja kuoriutuvien hyönteisten sekä veden selkärangattomien määrä. Näiden tekijöiden merkitys kuitenkin vaihteli sorsilla lajikohtaisesti. Eri sorsalajien elinympäristövaatimukset tulisi huomioida kosteikkojen hoidossa. Erilaisten ravintoresurssien käyttö sekä territoriaalisuus heijastuvat myös lajien ympäristön käytön vakauteen. Telkän (Bucephala clangula) ympäristönkäytön havaittiin olevan paljon vakaampaa kuin tavin (Anas crecca). Territoriaalisen telkän poikuetuottoa sääteli suora tiheysriippuvuus, mutta myös vuotuinen ravintoresurssien vaihtelu heijastui alueelliseen poikuemäärään. Tavilla suoraa tiheysriippuvuutta ei havaittu, vaan poikuetuotto vaihteli elinympäristön laadun mukaan. Sekä ravinto että tulvat vaikuttivat positiivisesti tavipoikueiden määrään, mutta tekijät toimivat eri tavoin eri lisääntymisvaiheissa. Boreaalisilla alueilla sorsien elinympäristön valintaa ja lisääntymismenestykseen vaikuttavia tekijöitä tunnetaan vielä varsin huonosti. Varsinkaan poikasten selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja puolisukeltajasorsien pesäpaikan valintaa ei tunneta. Samoin ihmistoiminnan vaikutusta sorsien elinympäristöjen käyttöön ei ole tutkittu lähes lainkaan. Tämä tutkimus korostaa hyvälaatuisten elinympäristöjen, kuten tulvikoiden merkitystä boreaalisilla alueilla lisääntyville sorsille. Tulvikoiden määrä maisemassa on suhteellisen pieni ja lisäksi ilmastonmuutoksen otaksutaan vähentävän kausikosteikoiden määrää ja heikentävän niiden laatua. Majava-tulvikoita voidaan lisätä suosimalla majavaa kosteikoiden ennallistajana.

Avainsanat
telkkä; tavi; sinisorsa; majava; lisääntymismenestys; populaatio dynamiikka

Tekijä
  • Holopainen, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti sari.holopainen@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 2.3.2015

Katselukerrat 3472

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.190 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Suhonen S., Nummi P., Pöysä H. (2011). Long term stability of habitats and use by ducks in boreal lakes. Boreal Environmental Research 16 (suppl. B):71–80.

http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber16/ber16B-71.pdf

Nummi P., Paasivaara A., Suhonen S., Pöysä, H. (2013). Wetland use by brood-rearing female ducks in a boreal forest landscape: the importance of food and habitat. Ibis 155: 68–79.

https://doi.org/10.1111/ibi.12013

Nummi P., Holopainen S., Rintala J., Pöysä, H. (2015). Mechanisms of density dependence in ducks: importance of space and per capita food. Oecologia 177: 679–688.

https://doi.org/10.1007/s00442-014-3133-1

Holopainen S., Nummi P., Pöysä, H. (2014). Breeding in the stable boreal landscape: lake habitat variability drives brood production in the teal (Anas crecca). Freshwater Biology 59: 2621–2631.

https://doi.org/10.1111/fwb.12458

Holopainen S., Arzel C., Dessborn L., Elmberg J., Gunnarsson G., Nummi P., Pöysä H., Sjöberg K. A review of habitat use in ducks breeding in boreal freshwater wetlands. Manuscript.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset