Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Marjut Turtiainen

Modelling bilberry and cowberry yields in Finland: different approaches to develop models for forest planning calculations

Turtiainen M. (2015). Modelling bilberry and cowberry yields in Finland: different approaches to develop models for forest planning calculations. https://doi.org/10.14214/df.185

Tiivistelmä

Mustikka- ja puolukkasatojen mallintaminen Suomessa: erilaisia lähestymistapoja laatia malleja metsäsuunnittelulaskelmia varten Työn tavoitteena oli laatia satomalleja kahdelle Suomen tärkeimmälle luonnonmarjalajille, mustikalle ja puolukalle. Tavoitteena oli laatia erityisesti sellaisia malleja, joita voidaan hyödyntää monitavoitteisen metsäsuunnittelun laskelmissa. Malleja laadittiin käyttäen sekä asiantuntijatietoon että empiirisiin mittauksiin perustuvia lähestymistapoja. Asiantuntijatietämystä hyödyntävissä osatutkimuksissa (3 kpl) käytettiin erilaisia aineistonkeruumenetelmiä: asiantuntijat arvioivat erilaisten metsiköiden marjantuotoskykyä i) dioista, ii) visuaalisesti maastossa ja iii) kyselylomakkeiden perusteella. Empiirisissä osatutkimuksissa (2 kpl) aineisto kerättiin myös erilaisin menetelmin: marjasatomittauksia tehtiin i) systemaattisesti sijoitetuilla koealoilla ja ii) hyviksi havaituissa marjametsiköissä. Aineistojen tilastollinen analysointi ja mallinnusmenetelmä vaihtelivat osatutkimuksesta toiseen. Väitöskirjatyön toinen tavoite olikin testata erilaisia aineistonkeruumenetelmiä ja mallinnustekniikoita, ja arvioida niiden käyttökelpoisuutta. Mustikkamallien mukaan tuoreet ja kuivahkot kankaat ovat satoisimpia mustikkamaita. Metsikön iällä on positiivinen vaikutus mustikan tuotokseen; parhaat mustikkasadot löytyvät uudistuskypsistä, harvahkoista metsistä. Puolukka on harvojen ja valoisien mäntykankaiden laji, mikä ilmeni selvästi myös tämän työn tuloksista. Kasvupaikoista kuivahkot ja sitä kuivemmat kankaat ovat parhaita puolukkamaita. Näillä kasvupaikoilla puuston kehitysluokan ja puolukan tuotoksen väliset riippuvuudet eivät olleet samanlaisia eri osatutkimuksissa: joidenkin osatutkimusten mallit korostavat avohakkuualueiden, pienten taimikoiden ja siemenpuumetsiköiden satoja, kun taas toisten osatutkimusten mallit antavat hyviä satoja paitsi kiertoajan alun metsiköille, myös harvoille uudistuskypsille metsiköille. Tätä asiaa on syytä selvittää vielä jatkotutkimuksin. Muutoin tämän työn tulokset metsikkötunnusten ja marjan tuotoksen välisistä riippuvuuksista olivat suurelta osin yhtäläisiä aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Väitöskirjatyö osoitti, että asiantuntemuksen mallinnus on varteenotettava keino laatia satomalleja eri luonnonmarjalajeille. Tämä havainto rohkaisee hyödyntämään asiantuntemusta, kun muille metsien ei-puuaineisille tuotteille laaditaan tuotantofunktioita. Erityisesti visuaalisiin maastohavaintoihin perustuva menetelmä osoittautui lupaavaksi menetelmäksi myös muita sovelluksia ajatellen.

Avainsanat
asiantuntijamallit; empiirisiin mittauksiin perustuvat mallit; metsien ei-puuaineiset tuotteet; monitavoitteinen metsäsuunnittelu; mustikka; Vaccinium myrtillus L.; puolukka; Vaccinium vitis-idaea L.

Tekijä
  • Turtiainen, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences Sähköposti marjut.turtiainen@uef.fi (sähköposti)

Julkaistu 10.3.2015

Katselukerrat 4442

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.185 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Ihalainen M., Alho J., Kolehmainen O., Pukkala T. (2002). Expert models for bilberry and cowberry yields in Finnish forests. Forest Ecology and Management 157: 15–22.

https://doi.org/10.1016/S0378-1127(00)00653-8

Ihalainen M., Pukkala T. (2001). Modelling cowberry (Vaccinium vitis-idaea) and bilberry (Vaccinium myrtillus) yields from mineral soils and peatlands on the basis of visual field estimates. Silva Fennica 35(3): 329–340.

https://doi.org/10.14214/sf.588

Ihalainen M., Salo K., Pukkala T. (2003). Empirical prediction models for Vaccinium myrtillus and V. vitis-idaea berry yields in North Karelia, Finland. Silva Fennica 37(1): 95–108.

https://doi.org/10.14214/sf.513

Ihalainen M., Pukkala T., Saastamoinen O. (2005). Regional expert models for bilberry and cowberry yields in Finland. Boreal Environment Research 10: 145–158.

http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber10/ber10-145.pdf

Turtiainen M., Miina J., Salo K., Hotanen J-P. (2013). Empirical prediction models for the coverage and yields of cowberry in Finland. Silva Fennica 47(3). 22 p.

https://doi.org/10.14214/sf.1005


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset