Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Ville Kankare

The prediction of single-tree biomass, logging recoveries and quality attributes with laser scanning techniques

Kankare V. (2015). The prediction of single-tree biomass, logging recoveries and quality attributes with laser scanning techniques. https://doi.org/10.14214/df.195

Tiivistelmä

Laserkeilaus puutason biomassan, puutavaralajien sekä laatutiedon ennustamisessa

Yksityiskohtainen metsävaratieto on merkittävässä roolissa metsänomistajien päätöksenteon, metsänhoidon suunnittelun sekä puunhankintaketjun optimoinnin tukena. Laserkeilaus on yksi lupaavimmista kaukokartoitustekniikoista, jolla on mahdollista ennustaa metsävaratietoa yksittäisen puun tasolta laajoihin

alueisiin. Väitöskirjatyön päätavoitteina oli kehittää laserkeilauspohjaisia menetelmiä yksittäisten puiden kartoitukseen ja mittaamiseen.

Osajulkaisuissa I ja II selvitettiin laserkeilausmenetelmien tarkkuutta puutason biomassaositteiden mallinnuksessa. Kokonaisbiomassan mallinnustarkkuus maastolaserkeilaukseen perustuen oli männylle 12,9 % ja kuuselle 11,9 %. Maastolaserkeilauksen hyödyntäminen biomassan mallintamisessa tarkensi erityisesti latvusbiomassan mallinnustarkkuutta verrattuna läpimittaan ja pituuteen perustuviin biomassamalleihin. Lentolaserkeilauksen tarkkuudet olivat hieman heikompia verrattuna maastolaserkeilaukseen. Kokonaisbiomassan tarkkuudet olivat männylle 26,3 % ja kuuselle 36,8 %.

Osajulkaisuissa III ja IV tavoitteena oli ennustaa puutavaralajikohtaisia tilavuuksia sekä laatutietoa maastolaserkeilauksen ja lentolaserkeilauksen avulla. Tukkipuun tilavuuden ennustetarkkuudet olivat maastolaserkeilausta käytettäessä 17,5 % ja maasto- ja lentolaserkeilauksen yhdistelmää käytettäessä 16,8 %. Puuston laatu on erittäin tärkeä tekijä metsikköä arvioitaessa. Maastolaserkeilauksen avulla yksittäiset puut luokiteltiin puunhankinnan kannalta tärkeisiin laatuluokkiin 76,4 % – 83,6 % tarkkuudella.

Osajulkaisuissa V ja VI tavoitteena oli kehittää uusia automaattisia menetelmiä maastolaserkeilausaineiston käsittelyyn, sekä monilähdemenetelmiä läpimittajakauman ennustamiseen. Automaattisten menetelmien avulla maastolaserkeilausaineiston käsittelyä on mahdollista tehostaa ja jopa tarkentaa manuaaliseen aineiston käsittelyyn verrattuna. Osajulkaisussa V runkokäyrän mittaustarkkuus oli automaattista aineistonkäsittelymenetelmää käytettäessä ~ 1 cm. Osajulkaisussa VI hyödynnettiin monilähdemenetelmää, jossa tarvittu puustokartta mitattiin automaattisesti maastolaserkeilausaineistosta ja läpimittajakaumat ennustettiin maasto- ja lentolaserkeilausaineistojen avulla. Läpimitan ennustetarkkuus oli 1,4 cm ja 4,7 cm välillä puustoltaan hyvin vaihtelevissa metsiköissä.

Väitöskirjatyön osajulkaisuissa kehitetyt menetelmät ja esitetyt tulokset osoittivat laserkeilausmenetelmien olevan varteenotettava vaihtoehto yksittäisten puiden kartoitukselle ja mittaamiselle tulevaisuudessa.

Avainsanat
kaukokartoitus; metsän inventointi; laserkeilaus; täsmämetsätalous

Julkaistu 19.5.2015

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.195 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Kankare V., Holopainen M., Vastaranta M., Puttonen E., Yu X., Hyyppä J., Vaaja M., Hyyppä H., Alho P.(2013). Individual tree biomass estimation using terrestrial laser scanning. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 75: 64–75.

https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2012.10.003

Kankare V., Räty M., Yu X., Holopainen M., Vastaranta M., Kantola T., Hyyppä J., Hyyppä H., Alho P., Viitala R.(2013). Single tree biomass modelling using airborne laser scanning. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 85: 66–73.

https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2013.08.008

Kankare V., Vauhkonen J., Tanhuanpää T., Holopainen M., Vastaranta M., Joensuu M., Krooks A., Hyyppä J., Hyyppä H., Alho P., Viitala R. (2014). Accuracy in estimation of timber assortments and stem distribution – A comparison of airborne and terrestrial laser scanning techniques. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 97: 89–97.

https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2014.08.008

Kankare V., Joensuu M., Vauhkonen J., Holopainen M., Tanhuanpää T., Vastaranta M., Hyyppä J., Hyyppä H., Alho P., Rikala J., Sipi M. (2014). Estimation of timber quality of Scots pine with terrestrial laser scanning. Forests 5: 1879–1895.

https://doi.org/10.3390/f5081879

Liang X., Kankare V., Yu X., Hyyppä J., Holopainen M.(2014). Automated Stem Curve Measurement Using Terrestrial Laser Scanning. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 52(3): 1739–1748.

https://doi.org/10.1109/TGRS.2013.2253783

Kankare V., Liang X., Vastaranta M., Yu X., Holopainen M., Hyyppä

J.(2015). Diameter distribution estimation with laser scanning based

multisource single tree inventory. ISPRS Journal of Photogrammetry and

Remote Sensing 108: 161-171.

https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2015.07.007


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Sanz B. (2022) Methods for supporting digital timber trade Dissertationes Forestales vol. 2022 no. 326 article id 10720
Karjalainen T. (2020) Predicting commercial tree quality by means of a.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 307 article id 10472
Pyörälä J. (2020) Assessing wood properties in standing timber wit.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 295 article id 10368
Kantola T. (2019) Forest health monitoring in transition: Evaluati.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 278 article id 10199
Junttila S. (2019) Utilizing multispectral lidar in the detection o.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 277 article id 10201
White J.C. (2019) Improving capacity for large-area monitoring of .. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 272 article id 10166
Muinonen E. (2018) Optical data-driven multi-source forest inventor.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 256 article id 10029
Haakana H. (2017) Multi-source forest inventory data for forest pr.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 243 article id 7767
Saarinen N. (2016) Predicting vegetation characteristics in a chang.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 216 article id 1998
Hovi A. (2015) Towards an enhanced understanding of airborne Li.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 200 article id 1985
Kankare V. (2015) The prediction of single-tree biomass, logging r.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 195 article id 1977
Peuhkurinen J. (2011) Estimating tree size distributions and timber as.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 126 article id 1909
Mola-Yudego B. (2009) Wood biomass production potential on agricultura.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 84 article id 1867
Thessler S. (2008) Remote sensing of floristic patterns in the lowl.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 59 article id 1840
Rautiainen M. (2005) The spectral signature of coniferous forests: th.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 6 article id 1789